Acte necesare transcriere act de naștere emis în străinătate

Acte necesare transcriere act de naștere emis în străinătate

Compartiment specializat – Starea Civilă (Berfela Ileana)
Adresă e-mail: 
stareacivila@pdsm.ro
Telefon de serviciu: +40760685908
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de naştere la Primăria de domiciliu a oricăruia dintre părinţi.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea care îi priveşte în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reşedinţă.

Transcriere la consulat – UK
Transcriere la consulat – Franța
Transcriere la consulat – Belgia
Transcriere la consulat – Italia
Transcriere la consulat – Spania

TRANSCRIERE ÎN ROMÂNIA

1. Ce trebuie făcut în străinătate
În prima fază, părinţii copilului înregistrează naşterea la autorităţile competente din străinătate – certificatul/ extrasul de naştere va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele copilului precum şi ale părinţilor acestuia, data şi locul naşterii etc;

IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de naştere, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
certificatul/ extrasul de stare civilă se SUPRALEGALIZEAZĂ (prin ştampilă aplicată în străinătate (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe), pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă informaţii referitoare la SUPRALEGALIZARE)

2. Ce trebuie făcut în România
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Maramureș în termen de 6 luni, tatăl ori mama copilului sau un împuternicit cu procură specială (după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) trebuie să solicite la Primăria locului de domiciliu al oricăruia dintre părinţi TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de naştere.

În acest sens se vor face următoarele:

LA TRADUCĂTOR AUTORIZAT
traducerea în integralitate a certificatului/ extrasului de naştere, emis în străinătate;;
certificatul de naştere din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA NOTARUL PUBLIC se legalizează:
traducerea la care s-a ataşat copia certificatului/ extrasului de naştere de pe care s-a tradus (integral);
dacă la traducere nu s-a ataşat certificatul de naştere ce tocmai a fost tradus, se realizează o copie legalizată distinctă a acestuia – în acest caz la notarul public este necesară prezenţa unui traducător autorizat

LA COPIATOR ( XEROX)
fotocopii de pe:
– cartea de identitate a mamei şi tatălui – dacă sunt cetăţeni români; (paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate – pentru cetăţeanul străin);
– certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă ei sunt căsătoriţi);
– certificatele de naştere ale ambilor părinţi (dacă nu sunt căsătoriţi).

Acte necesare (se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

Certificatul / extrasul de naştere multilingv, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă numele şi prenumele copilului, respectiv al părinţilor acestuia – original şi copie legalizată (la notar) ;
SUPRALEGALIZAT potrivit art. 162 din Legea nr. 105/ 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat*;

  1. Traducerea certificatului/ extrasului de naştere, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar/ în străinătate, cu apostille – original;
  2. Cărţile de identitate ale părinţilor (paşaport/ act de identitate pentru cetăţenii străini);
  3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (emis în România) – original şi copie – dacă sunt căsătoriţi, de naştere al acestora – dacă nu sunt căsătoriţi;
  4. Declaraţie privind stabilirea domiciliului pentru copil, când părinţii au adrese diferite (se face la starea civilă);

Acte necesare pentru înscrierea ca voluntar în cadrul SVSU

Compartiment specializat: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (Pompierii civili) – Berfela Ion
Adresă e-mail: 
svsu@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40760685910
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:
– Certificat de cazier judiciar (se obține de la Vișeu de Sus)
– Cerere de înscriere (se obține de la primărie)
– Fișă de aptitudine (aviz medical) de la Medicina Muncii
– Aviz psihologic (se obține de la orice cabinet individual avizat)
– Un document de studii
– Carte de idenitate

Contractul de voluntariat se încheie la primărie.

Acte necesare/proceduri registrul agricol

Compartiment specializat – Registrul Agricol (Miculaiciuc Mihai)
Adresă e-mail: 
registruagricol@pdsm.ro
Telefon de serviciu: 
+40724230158
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:
– Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază aministrativ teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitatea deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registru agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

În conformitate cu prevederile art. 11 din acelaşi act normativ, perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registru agricol sunt următoarele:

– Între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
– Între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
– Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
– În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin.(1), se consideră că nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registru agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent.
– Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
– În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registru agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
– În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registru agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

Toate adeverințele de la registrul agricol se eliberează în baza unei cereri tipizate (se obține de la sediul primăriei) iar solicitantul trebuie să aibă asupra lui cartea de identitate și după caz, acte doveditoare.

Acte necesare încheire căsătorie

Compartiment specializat – Starea Civilă (Țofei Sara)
Adresă e-mail: 
stareacivila@pdsm.ro

Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă unde urmează a se încheia căsătoria.

Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită viitorilor soţi să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora.

Odată cu documentele, viitorii soţi depun, în mod obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.

Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ – teritoriale unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.

Acte necesare :
– actul de identitate, în original şi copie xerox ( trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea actelor cât şi la încheierea căsătoriei);
– pentru cetăţenii străini şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor prezenta paşapoarte în original şi xerocopie cu termen de valabilitate atât la depunerea dosarului cât şi la încheierea căsătoriei.
– certificatul de naştere, în original şi în copie;
– certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
– acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Aceste acte pot fi:
– certificatul de deces al fostului soţ;
– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

–  dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;

Documentele prevăzute la ultimul punct trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

– declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la lit.
– nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa.

Acte necesare obținere duplicat certificat de naștere

Compartiment specializat – Starea Civilă (Berfela Ileana)
Adresă e-mail: 
stareacivila@pdsm.ro
Telefon de serviciu: +40760685908
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– Cartea de identitate a solicitantului (în original) sau procură specială (împuternicire).
– Certificatul de naștere vechi sau deteoriarat
– Declarație dată în fața ofițerului de stare civilă în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării vechiului certificat de naștere (Anexa 59)
– În cazul minorilor sub 14 ani, acesta trebuie însoțit de reprezentantul legal cu cartea de identitate.

Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) (pierdere, furt, expirare)

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40262367022
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării;
– certificatul de naştere original
– certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original.
– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original.
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original (se obține de la primărie – registrul agricol)
– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la casieria primăriei)

Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) după împlinirea vârstei de 18 ani

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40262367022
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obține și se completează la primărie);
– certificatul de naştere, original.
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original (se obține la primărie – adverință de la registrul agricol);
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la casieria primăriei Poienile de sub Munte).
– declarație martor/părinte după caz.

Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 14 ani

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40262367022
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (se obține de la primărie);
– certificatul de naştere, original.
– actul de identitate al unuia dintre părinţi cu care se face dovada domiciliului sau, al reprezentantului legal;
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în
cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original (dacă este cazul);
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la primărie);

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Acte necesare carte de identitate provizorie

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40262367022
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la primărie);
– 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
– documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la primărie/casierie)

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Acte numire curator special pentru reprezentarea/asistarea minorului la incheierea unor acte juridice

Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca)
Adresă e-mail: 
autoritatetutelara@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40785054347
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare pentru părinte:
– Cerere tip completată și semnată de părinte
– Carte de identitate;
– Certificat de căsătorie al părinţilor;
– Certificat deces părinte (dacă este cazul);
– Hotărâre divorţpărinţi (dacă este cazul);
– Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);
Acte necesare pentru persoana desemnată a fi numită curator special:
– Declarație completată şi semnată de persoana care va fi numită curator;
– Carte de identitate al persoanei care va fi numită curator;
– Adeverință medicală din care să rezulte că nu sunt în evidență cu boli contagioase sau de natură psihică;

Acte necesare pentru minor/ă:
• Declarație completată şi semnată de către minorul/a care a împlinit 14 ani;
• Certificat de naștere al minorului/ei;
• Carte de identitate al minorului/ei (dacă a împlinit 14 ani);

Sari la conținut