Ce acte am nevoie?

Căutați în lista de mai jos pentru a vedea actele necesare în funcție de compartiment

 • Acte numire curator special pentru reprezentarea/asistarea minorului la incheierea unor acte juridice

  Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca)
  Adresă e-mail: 
  autoritatetutelara@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40785054347
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare pentru părinte:
  – Cerere tip completată și semnată de părinte
  – Carte de identitate;
  – Certificat de căsătorie al părinţilor;
  – Certificat deces părinte (dacă este cazul);
  – Hotărâre divorţpărinţi (dacă este cazul);
  – Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);
  Acte necesare pentru persoana desemnată a fi numită curator special:
  – Declarație completată şi semnată de persoana care va fi numită curator;
  – Carte de identitate al persoanei care va fi numită curator;
  – Adeverință medicală din care să rezulte că nu sunt în evidență cu boli contagioase sau de natură psihică;

  Acte necesare pentru minor/ă:
  • Declarație completată şi semnată de către minorul/a care a împlinit 14 ani;
  • Certificat de naștere al minorului/ei;
  • Carte de identitate al minorului/ei (dacă a împlinit 14 ani);

 • Acte necesare/proceduri registrul agricol

  Compartiment specializat – Registrul Agricol (Miculaiciuc Mihai)
  Adresă e-mail: 
  registruagricol@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: 
  +40724230158
  (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

  Acte necesare:
  – Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază aministrativ teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitatea deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registru agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

  În conformitate cu prevederile art. 11 din acelaşi act normativ, perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registru agricol sunt următoarele:

  – Între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  – Între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  – Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
  – În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin.(1), se consideră că nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registru agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent.
  – Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
  – În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registru agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
  – În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registru agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

  Toate adeverințele de la registrul agricol se eliberează în baza unei cereri tipizate (se obține de la sediul primăriei) iar solicitantul trebuie să aibă asupra lui cartea de identitate și după caz, acte doveditoare.

 • Acte necesare transcriere act de naștere emis în străinătate

  Compartiment specializat – Starea Civilă (Berfela Ileana)
  Adresă e-mail: 
  stareacivila@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40760685908
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de naştere la Primăria de domiciliu a oricăruia dintre părinţi.

  Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea care îi priveşte în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reşedinţă.

  Transcriere la consulat – UK
  Transcriere la consulat – Franța
  Transcriere la consulat – Belgia
  Transcriere la consulat – Italia
  Transcriere la consulat – Spania

  TRANSCRIERE ÎN ROMÂNIA

  1. Ce trebuie făcut în străinătate
  În prima fază, părinţii copilului înregistrează naşterea la autorităţile competente din străinătate – certificatul/ extrasul de naştere va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele copilului precum şi ale părinţilor acestuia, data şi locul naşterii etc;

  IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de naştere, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
  certificatul/ extrasul de stare civilă se SUPRALEGALIZEAZĂ (prin ştampilă aplicată în străinătate (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe), pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă informaţii referitoare la SUPRALEGALIZARE)

  2. Ce trebuie făcut în România
  Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Maramureș în termen de 6 luni, tatăl ori mama copilului sau un împuternicit cu procură specială (după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) trebuie să solicite la Primăria locului de domiciliu al oricăruia dintre părinţi TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de naştere.

  În acest sens se vor face următoarele:

  LA TRADUCĂTOR AUTORIZAT
  traducerea în integralitate a certificatului/ extrasului de naştere, emis în străinătate;;
  certificatul de naştere din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

  LA NOTARUL PUBLIC se legalizează:
  traducerea la care s-a ataşat copia certificatului/ extrasului de naştere de pe care s-a tradus (integral);
  dacă la traducere nu s-a ataşat certificatul de naştere ce tocmai a fost tradus, se realizează o copie legalizată distinctă a acestuia – în acest caz la notarul public este necesară prezenţa unui traducător autorizat

  LA COPIATOR ( XEROX)
  fotocopii de pe:
  – cartea de identitate a mamei şi tatălui – dacă sunt cetăţeni români; (paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate – pentru cetăţeanul străin);
  – certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă ei sunt căsătoriţi);
  – certificatele de naştere ale ambilor părinţi (dacă nu sunt căsătoriţi).

  Acte necesare (se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

  Certificatul / extrasul de naştere multilingv, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă numele şi prenumele copilului, respectiv al părinţilor acestuia – original şi copie legalizată (la notar) ;
  SUPRALEGALIZAT potrivit art. 162 din Legea nr. 105/ 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat*;

  1. Traducerea certificatului/ extrasului de naştere, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar/ în străinătate, cu apostille – original;
  2. Cărţile de identitate ale părinţilor (paşaport/ act de identitate pentru cetăţenii străini);
  3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (emis în România) – original şi copie – dacă sunt căsătoriţi, de naştere al acestora – dacă nu sunt căsătoriţi;
  4. Declaraţie privind stabilirea domiciliului pentru copil, când părinţii au adrese diferite (se face la starea civilă);
 • Acte necesare scoatere din evidență autoturism

  Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)
  Adresă e-mail: itl@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40764018771
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Declaraţie de scoatere din evidență (se obține de la primărie) – Model 2016 ITL
  – Contract vânzare cumpărare în cazul vânzării autoturismului – 5 exemplare (Model ITL054) sau contract donație, certificat moștenitor – după caz, sau certificat de radiere sau certificat de distrugere.
  – Copie act de identitate (CI) vânzător și cumpărător.
  – Fișa de înmatriculare.

 • Acte necesare pentru stimulentul de inserție

  Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Coroian Anca Monica)
  Adresă e-mail: 
  asistentasociala@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40785054348
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:
  (Reîncadrarea în muncă să fie cu minim 60 de zile înainte să împlinească copilul 2 ani)

  – Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere (cerere tip, se obține de la primărie)
  – Actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte (original și copie)
  – Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită și a celorlalți copii aflați în întreținerea acestuia (original și copie)
  – Certificatul de căsătorie (original și copie)
  – Livretul de familie (original și copie)
  – Adeverință de la angajator în care să fie specificată reîncadrarea în muncă.

 • Acte necesare pentru înscrierea ca voluntar în cadrul SVSU

  Compartiment specializat: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (Pompierii civili) – Berfela Ion
  Adresă e-mail: 
  svsu@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40760685910
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:
  – Certificat de cazier judiciar (se obține de la Vișeu de Sus)
  – Cerere de înscriere (se obține de la primărie)
  – Fișă de aptitudine (aviz medical) de la Medicina Muncii
  – Aviz psihologic (se obține de la orice cabinet individual avizat)
  – Un document de studii
  – Carte de idenitate

  Contractul de voluntariat se încheie la primărie.

 • Acte necesare pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte (încadrare în grad de handicap)

  Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca)
  Adresă e-mail: 
  autoritatetutelara@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40785054347
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Act de identitate – copie xerox (originalul il prezinta la evaluare);
  – Act doveditor al venitului, după caz:
  – Adeverinţă de salariat – în original (în cazul salariaţilor, nu mai veche de 3 luni);
  – Decizie de pensionare – în copie (indiferent de felul pensiei, în cazul pensionarilor de ex: pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate-decizie asupra capacităţii de muncă cu specificarea datei de revizuire, pensie de urmaş, pensie CAP, pensie anticipată etc.) şi un cupon pensie recent – în original;
  – Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice- pentru persoanele care nu realizează venit (nu mai veche de 3 luni)– în original.
  – Cerere- tip – conform HG 430/2008 (poate fi obţinută de la Serviciul de Evaluare Complexă sau site-ul dgaspcmm.ro);
  – Scrisoare medicală tip (cf. HG 430/2008) de la medicul de familie (nu mai veche de 3 luni) – în original;
  – Referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului afecţiunii, a stării prezente de sănătate, a tratamentului urmat, procedura terapeutică actuală şi, după caz, data debutului afecţiunii – în original (nu mai vechi de 3 luni);

  Alte acte medicale: bilete de ieşire din spital, analize medicale, copii fişe dispensarizare, după caz, prima internare, internarea cu AVC, intervenţia chirurgicală, biopsia, livret militar pentru cine a fost scutit de armată pe motiv de boală etc., în funcţie de specificul afecţiunii sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

  – Ancheta socială – model din HG 430/2008, efectuată de Primăria în raza careia îşi are domiciliul persoana care solicită evaluarea (nu mai veche de 3 luni) – în original.

  FOARTE IMPORTANT!
  Pentru eficientizarea procesului de evaluare complexă, vă rugăm să respectaţi următoarele aspecte:
  Să vă asiguraţi că toate documentele medicale depuse la dosar sunt datate, semnate şi parafate de către medic şi poartă ştampila unităţii emitente; nu se primesc documentele care nu au aceste caracteristici;
  Dosarul va conţine doar documentele referitoare la persoana care solicită evaluarea;
  ACTELE VOR FI DEPUSE LA DOSAR ÎN ORDINEA MAI SUS MENŢIONATĂ primul act din dosar, la deschiderea acestuia, fiind actul de identitate, iar ultimul act din dosar – Ancheta Socială); în cazul actelor medicale de la punct. 7 acestea vor fi îndosariate în ordinea datării acestora, de la cel mai vechi, la cel mai recent; Actele nu vor fi puse în folii protectoare; Nu se vor depune la dosar două copii după acelasi document.

 • Acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale (succesiune)
  • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
  • certificat fiscal emis de Direcția Economică de la Primăria de domiciliu unde se află bunurile mobile și imobile ale defunctului/defunctei, cu valoarea de impunere pentru bunurile mobile și imobile ale titularului de rol (original și copie)
  • certificat de deces al defunctului/defunctei (original și copie)
  • acte de stare civilă moștenitori – (certificat de naștere, certificat de căsătorie, C.I./B.I. declarant (original și copie)
  • certificat de moștenitor (unde este cazul) (original și copie)
  • hotărâre judecătorească de divorț (unde este cazul) (original și copie)
  • acte de proprietate pentru bunurile imobile :
  • contract de vânzare-cumpărare apartament casă (original și copie)
  • hotărâre judecătorească definitivă pentru lotizări teren, partaj, ieșire din indiviziune bunuri mobile si imobile (unde este cazul) (original și copie)
  • titlul de proprietate pentru teren arabil intravilan si extravilan emis conform Legii nr.18/1991, Legii nr. 1/2000; (original și copie)
  • certificat de acționar la societăți comerciale, S.I.F. și altele (original și copie)
  • acte de proprietate pentru autoturism (carte de identitate, certificat de înmatriculare) (original și copie)
  • acte de proprietate pentru societăți comerciale/S.N.C./S.R.L. (actul constitutiv al societății, hotărâre judecătorească definitivă de înființare, certificat de înregistrare la Camera de Comerț (original și copie)
  • orice alte acte doveditoare de proprietate pentru bunurile mobile și imobile ale defunctului / defunctei (original și copie)
  • extras de cont de la banca.

  PROCEDURA SUCCESORALĂ

  • Cererea însoţită de actele necesare se depune la Primăria Poienile de sub Munte. Actele doveditoare se prezintă în original şi copie xerox, pe care Secretarul Comunei Poienile de sub Munte va aplica menţiunea ,, conform cu originalul ”.
  • Verificarea documentelor se realizează de Secretarul Primăriei Poienile de sub Munte, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
  • NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor ( succesibililor ) prezumtivi ai defunctului.
  • Persoana îndreptăţită să solicite la cerere eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) este persoana care face dovada scrisă că are vocaţie succesorală. De asemenea, din oficiu, secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 243 alin.(3)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
  • Anexa 24 poate fi eliberată la cerere şi altei persoane împuternicită prin procură specială/avocaţială, în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta personal.
  • Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfăşoară exclusiv în faţa notarului public competent sau a instanţei judecătoreşti în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Anexa 24 nu atestă calitatea de moştenitor şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deţinute de defunct.
  • Dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală în cota care se cuvine fiecăruia, se constată prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public, conform art. 1132 din Codul civil.

  Descarcă Anexa 24 (Cerere)

 • Acte necesare pentru concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

  Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Anca Monica Coroian)
  Adresă e-mail: 
  asistentasociala@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40785054348
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere (se obține de la primărie)
  – Actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte (original și copie)
  – Certificatul de naștere al copiilor pentru are se solicită și a celorlalți copii aflați în întreținerea acestuia (original și copie)
  – Livret de familie (original și copie)
  – Certificatul de căsătorie (original și copie)
  – Cerere câtre angajator pentru concediul pentru creșterea copilului (cu număr de înregistrare, semnătură și ștampilă, original)
  – Adeverință de la angajator (original)
  – Stagiul de cotizare (original)
  – Decizia de pensionare, după caz (original și copie)
  – Dovada privind calitatea de elev/student (original)
  – Declarația pe propria răspundere al celuilalt părinte că nu realizează venituri, dacă acesta nu este angajat și nu realizează venituri
  – Adeverință de la medicul de familie pentru mamă că nu beneficiează de concediul pentru creșterea copilului, dacă solicitantul indemnizației este tatăl copilului.
  – Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul (dacă este cazul)
  – Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul)
  – Hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției (dacă este cazul)
  – Hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului (dacă este cazul)
  – Decizia judecătorului DGASPC pentru măsura plasamentului în regim de urgență (dacă este cazul)
  – Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei
  – Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal prin decizia directorului DGASPC sau prin hotărâre judecătorească
  – Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc nu beneficiază de indemnizație sau stimulent inserție
  – Certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap (dacă este cazul)
  – Certificat de încadrare a persoanei îndreptățite într-un grad de handicap
  – Adeverința eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen.

 • Acte necesare obținere duplicat certificat de naștere

  Compartiment specializat – Starea Civilă (Berfela Ileana)
  Adresă e-mail: 
  stareacivila@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40760685908
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Cartea de identitate a solicitantului (în original) sau procură specială (împuternicire).
  – Certificatul de naștere vechi sau deteoriarat
  – Declarație dată în fața ofițerului de stare civilă în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării vechiului certificat de naștere (Anexa 59)
  – În cazul minorilor sub 14 ani, acesta trebuie însoțit de reprezentantul legal cu cartea de identitate.

 • Acte necesare obținere ajutor social

  Compartiment specializat: Asistența socială (Holdiș Dumitru jr.)
  Adresă e-mail:
  asistentasociala@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40764966057
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Cerere tip (se obține de la primărie);
  – Copie după B.I./C.I membrilor familiei;
  – Adeverinţă de stare materială eliberată de Camera Agricolă a primăriei;
  – Adeverinţă de elev/student pentru membrii familiei care urmeaza o formă de învăţământ;
  – Adeverinţă de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru membrii familiei care au peste 16 ani*.

  *La Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă se vor prezenta cu urmatoarele documemnte: copie dupa B.I/C.I, adeverinţă medicală de la medicul de familie, copie după ultima diplomă sau după cartea de muncă.

 • Acte necesare luare în evidență imobil dobândit prin contract de vănzare-cumpărare/donație

  Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)
  Adresă e-mail: itl@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40764018771
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Contract vânzare cumpărare, donație, întreținere, certificat moștenitor, sentință judecătorească definitivă, proces verbal de licitație, respectiv adjudecare, după caz
  – Copie carte identitate proprietar/coproprietar, C.I.
  – Schița imobilului – din care sa rezulte supratafa utilă şi construită desfaşurată a imobilului;
  – Copie extras CF în anumite cazuri
  – ANEXA la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – (persoane fizice nerezidente în localitate).

 • Acte necesare luare în evidență imobil dobândit prin construire

  Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)
  Adresă e-mail: itl@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40764018771
  (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

  Acte necesare:

  – Copia actului de identitate
  – Copie autorizaţie construire;
  – Balanţă de verificare din lună în care a fost înregistrat imobilul (in cazul firmelor);
  – Nota contabilă;
  – Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
  – Proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
  – Declaraţie notarială (pentru imobile construite fără autorizaţie)

 • Acte necesare luare în evidență autoturism înmatriculat în România

  Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)

  Adresă e-mail:itl@pdsm.ro

  Telefon de serviciu: +40764018771 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

  Acte necesare:

  – Contract de vânzare – cumpărare în original + xerocopie
  – Cartea de identitate a vehicului în original + xerocopie
  – Cartea de identitate a persoanei care dobândește vechiculul în original + xerocopie
  – Fișa de înmatriculare completată de câtre persoana care dobândește

  Pentru luarea în evidență se va prezenta persoana care dobândește mijlocul de transport sau persoana împuternicită prin procură notarială. În vederea obținerii certificatului de atestare fiscală persoanle care îl solicită trebuie să aibă impozitele achitate.

 • Acte necesare luare în evidență autoturism adus din străinătate

  Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)
  Adresă e-mail: itl@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40764018771
  (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri 08:00 – 16:00)

  Acte necesare:

  – Copie carte de identitate a mijlocului de transport
  – Actul de dobândire în original + 2 copii cu mentiunea “conform cu originalul”;
  – Copia actului de identitate proprietar, administrator/ împuternicit + împuternicire depunere
  declarație (dacă este cazul)
  – Copia Certificatului de înregistrare / sau cartea de identitate a proprietarului (C.U.I./C.I.F.) – în cazul primei declarații de impunere (doar pentru persoane juridice)

 • Acte necesare întocmire dosar pentru încălzirea locuinței

  Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Coroian Anca Monica, Benzar Parasca)
  Adresă e-mail: 
  asistentasociala@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40785054348 sau +40785054347
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei (Descărcare)
  – Copii dupa actele de identitate pentru toti membrii familiei

  Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul:
  – Proprietar – adeverință de la registrul agricol (se obține de la primărie)
  – Chirias: contract de inchiriere valabil la data depunerii

  Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii:
  – Adeverinta de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masa sau
  – Adeverinta venit ANAF

 • Acte necesare încheire căsătorie

  Compartiment specializat – Starea Civilă (Țofei Sara)
  Adresă e-mail: 
  stareacivila@pdsm.ro

  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă unde urmează a se încheia căsătoria.

  Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită viitorilor soţi să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora.

  Odată cu documentele, viitorii soţi depun, în mod obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.

  Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ – teritoriale unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.

  Acte necesare :
  – actul de identitate, în original şi copie xerox ( trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea actelor cât şi la încheierea căsătoriei);
  – pentru cetăţenii străini şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor prezenta paşapoarte în original şi xerocopie cu termen de valabilitate atât la depunerea dosarului cât şi la încheierea căsătoriei.
  – certificatul de naştere, în original şi în copie;
  – certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
  – acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

  Aceste acte pot fi:
  – certificatul de deces al fostului soţ;
  – certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

  –  dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;

  Documentele prevăzute la ultimul punct trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

  – declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la lit.
  – nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa.

 • Acte necesare evaluare complexă pentru copii

  Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca)
  Adresă e-mail: 
  autoritatetutelara@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40785054347
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Caz nou:
  – Dosar plic;
  – Bilete de ieşire din spital/scrisori medicale ( în funcţie de boli)-original și copie de la medicul specialist curant, care să cuprindă informaţii cu privire la gradul tulburărilor funcţionale determinate de afecţiunile existente, stadiul de evoluţie, complicaţiile existente, cf. Ord. 12709/725/2002.;
  – Certificat medical de la medicul specialist curant – original;
  – Fişă psihologică(în funcţie de boli), evaluare făcută de psiholog specialist clinician;
  – Fişă medicală ( medic de familie);
  – Fişă privind traseul educaţional/Fisa psihopedagogica ( de la şcoala/grădiniţa de unde vine copilul);
  – Anchetă socială ( primăria de domiciliul) si Fișa de evaluare socială pentru încadrarea în grad de handicap, orientarea şcolară/ profesională și planificarea de beneficii, servicii și intervenții pentru copiii cu dizabilități
  – Certificat de naştere ( buletin) pentru copil – copie;
  – Carte de indetitate/buletine părinţi și certificat de căsătorie- copie;
  – Carte de indetitate/buletin pentru copilul care a împlinit 14 ani/ copie;
  – Ultima Hotărâre a C.P.C./sentinţa civilă–de plasament pentru copiii cu măsură de protecție- copie;
  – Fotografie recentă a copilului ( în întregime, 9/13cm);
  – Atestat asistent maternal(dacă este cazul)-copie;
  – Sentinţă de divorţ ( dacă este cazul), copie certificate de căsătorie ( dacă părinții s-au recăsătorit recăsătorită);
  – Certificate deces părinte ( dacă este cazul)- copie;
  – Acordul/declaraţia părinţilor pentru încadrare într-un grad de handicap dată la notar/primărie/SEC

 • Acte necesare eliberare certificat de atestare fiscală

  Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)
  Adresă e-mail: itl@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40764018771
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  PENTRU IMOBILE

  1. În cazul dezbaterii succesiunii:
  Articolul 160
  Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
  (1) Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

  – cerere tipizată
  – dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

  2. În cazul înstrăinărilor:
  – cerere tipizată.
  – C.I. proprietar în original și copie – în lipsă, procura de reprezentare, însoțită de copie C.I. proprietar și reprezentant/original.
  – În cazul unui imobil aflat în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, acordul în scris a fiecărui coproprietar și copie C.I./original.
  – Dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

  PENTRU AUTOTURISME

  1. În cazul înstrăinărilor:
  – cerere tipizată (se obține de la primărie)
  – copie CI vânzător
  – copie contract vânzare cumpărare
  – fişa de înmatriculare
  – dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie)

  2. În cazul programului rabla:
  – cerere tipizată
  – copie C.I. proprietar
  – copie carte identitate auto
  – dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

 • Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 14 ani

  Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
  Adresă e-mail:
  evidentapersoanelor@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40262367022
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (se obține de la primărie);
  – certificatul de naştere, original.
  – actul de identitate al unuia dintre părinţi cu care se face dovada domiciliului sau, al reprezentantului legal;
  – certificatul de căsătorie al părinţilor sau, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în
  cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original (dacă este cazul);
  – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la primărie);

  La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

 • Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) după împlinirea vârstei de 18 ani

  Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
  Adresă e-mail:
  evidentapersoanelor@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40262367022
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obține și se completează la primărie);
  – certificatul de naştere, original.
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original (se obține la primărie – adverință de la registrul agricol);
  – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la casieria primăriei Poienile de sub Munte).
  – declarație martor/părinte după caz.

 • Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) (pierdere, furt, expirare)

  Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
  Adresă e-mail:
  evidentapersoanelor@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40262367022
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  – actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării;
  – certificatul de naştere original
  – certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original.
  – hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original.
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original (se obține de la primărie – registrul agricol)
  – dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
  – un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
  – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la casieria primăriei)

 • Acte necesare carte de identitate provizorie

  Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
  Adresă e-mail:
  evidentapersoanelor@pdsm.ro
  Telefon de serviciu:
  +40262367022
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la primărie);
  – 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
  – documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
  – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la primărie/casierie)

  Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

 • Acte necesare alocații complementare

  Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Coroian Anca Monica, Holdiș Dumitru jr.)
  Adresă e-mail: 
  asistentasociala@pdsm.ro
  Telefon de serviciu: +40764966057 sau +40785054348
  Program de lucru:
  Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
  Miercuri: 8:00-18:00
  Vineri: 8:00-14:00

  Acte necesare:

  – Cerere tip (se obține de la primărie)
  – Cartea de idenitate a titularului și a celorlalți membri ai familiei (original și copie).
  – Certificatul de naștere al copiilor (original și copie)
  – Livret de familie (original și copie)
  – Certificatul de căsătorie (original și copie)
  – Certificat de deces (dacă este cazul, original și copie)
  – Hotârăre judecătorească (dacă este cazul) sau sentință de divorț (dacă este cazul)
  – Hotârăre adopție (dacă este cazul)
  – Adeverință de salariu net pentru persoanele încadrate în muncă (din luna anterioară depunerii cererii)
  – Adeverință de venit pentru persoanele care nu realizează venituri
  – Cuponul de pensie/indemnizație
  – Adeverință de la școală pentru copiii care frecventează cursurile școlare
  – Adeverință de la registrul agricol privind terenurile și animalele (se obține de la primărie)
  – Copie după talonul autoturismului (dacă beneficiarul deține autoturism)

Sari la conținut