Acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale (succesiune)

 • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
 • certificat fiscal emis de Direcția Economică de la Primăria de domiciliu unde se află bunurile mobile și imobile ale defunctului/defunctei, cu valoarea de impunere pentru bunurile mobile și imobile ale titularului de rol (original și copie)
 • certificat de deces al defunctului/defunctei (original și copie)
 • acte de stare civilă moștenitori – (certificat de naștere, certificat de căsătorie, C.I./B.I. declarant (original și copie)
 • certificat de moștenitor (unde este cazul) (original și copie)
 • hotărâre judecătorească de divorț (unde este cazul) (original și copie)
 • acte de proprietate pentru bunurile imobile :
 • contract de vânzare-cumpărare apartament casă (original și copie)
 • hotărâre judecătorească definitivă pentru lotizări teren, partaj, ieșire din indiviziune bunuri mobile si imobile (unde este cazul) (original și copie)
 • titlul de proprietate pentru teren arabil intravilan si extravilan emis conform Legii nr.18/1991, Legii nr. 1/2000; (original și copie)
 • certificat de acționar la societăți comerciale, S.I.F. și altele (original și copie)
 • acte de proprietate pentru autoturism (carte de identitate, certificat de înmatriculare) (original și copie)
 • acte de proprietate pentru societăți comerciale/S.N.C./S.R.L. (actul constitutiv al societății, hotărâre judecătorească definitivă de înființare, certificat de înregistrare la Camera de Comerț (original și copie)
 • orice alte acte doveditoare de proprietate pentru bunurile mobile și imobile ale defunctului / defunctei (original și copie)
 • extras de cont de la banca.

PROCEDURA SUCCESORALĂ

 • Cererea însoţită de actele necesare se depune la Primăria Poienile de sub Munte. Actele doveditoare se prezintă în original şi copie xerox, pe care Secretarul Comunei Poienile de sub Munte va aplica menţiunea ,, conform cu originalul ”.
 • Verificarea documentelor se realizează de Secretarul Primăriei Poienile de sub Munte, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
 • NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor ( succesibililor ) prezumtivi ai defunctului.
 • Persoana îndreptăţită să solicite la cerere eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) este persoana care face dovada scrisă că are vocaţie succesorală. De asemenea, din oficiu, secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 243 alin.(3)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 • Anexa 24 poate fi eliberată la cerere şi altei persoane împuternicită prin procură specială/avocaţială, în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta personal.
 • Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfăşoară exclusiv în faţa notarului public competent sau a instanţei judecătoreşti în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Anexa 24 nu atestă calitatea de moştenitor şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deţinute de defunct.
 • Dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală în cota care se cuvine fiecăruia, se constată prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public, conform art. 1132 din Codul civil.

Descarcă Anexa 24 (Cerere)

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns